Skip to the content

Shree Narnarayan Bhagwan

Ahemdabad Gadi

Acharya Shree Ayodhyaprasadji Maharaj

DOB: 25 May 1809 (V.S. 1865)
Diksha: 11 Nov 1825 (V.S. 1882)
Aksharvas : 18 Feb 1868 (V.S. 1924)

Vadtal Gadi

Acharya Shree Raghuvirji Maharaj