વચનામ્રુત /12 CHAPTERS

પરથારો 1 verse

Searching...

1. ગઢડા પ્રથમ 76 verses

Searching...

2. સારંગપુર 18 verses

Searching...

3. કારિયાણી 12 verses

Searching...

4. લોયા 18 verses

Searching...

5. પંચાલા 7 verses

Searching...

6. ગઢડા મધ્ય 67 verses

Searching...

7. વડતાલ 20 verses

Searching...

8. અમદાવાદ 8 verses

Searching...

9. અશ્લાલી 1 verse

Searching...

10. જેતલપુર 5 verses

Searching...

11. અંત્ય 39 verses

Searching...