ભગવદ્ ગીતા /18 CHAPTERS

1. પ્રથમોડધ્યાય 31 verses

Searching...

2. દ્વિતીયોડધ્યાય 67 verses

Searching...

3. તૃતીયોડધ્યાય 37 verses

Searching...

4. ચતુર્થોડધ્યાય 41 verses

Searching...

5. પંચમોડધ્યાય 27 verses

Searching...

6. ષષ્ઠોડધ્યાય 33 verses

Searching...

7. સપ્તમોડધ્યાય 26 verses

Searching...

8. અષ્ટમોડધ્યાય 22 verses

Searching...

9. નવમોડધ્યાય 28 verses

Searching...

10. દશમોડધ્યાય 29 verses

Searching...

11. એકાદશોડધ્યાય 49 verses

Searching...

12. દ્વાદશોડધ્યાય 14 verses

Searching...

13. ત્રયોદશોડધ્યાય 28 verses

Searching...

14. ચતુર્દશોડધ્યાય 22 verses

Searching...

15. પંચદશોડધ્યાય 19 verses

Searching...

16. ષોડશોડધ્યાય 19 verses

Searching...

17. સપ્તદશોડધ્યાય 27 verses

Searching...

18. અષ્ટાદશોડધ્યાય 73 verses

Searching...