ત્રીજું દિવસ - રાત્રિનો કાર્યક્રમ

ગુરૂકુલના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા ગુરૂકુલ દર્શન

૨૦ એપ્રિલ ૨૦૨૩

guગુજરાતી