Mahant Parampara

 • S.G. Swami Shri Brahmanand Dasji
 • S.G. Swami Shri Vaishnavanand Dasji
 • S.G. Mahant swami Anandanand Dasji
 • S.G.Mahant Swami Shree Achyuta Dasji

  Diksha - 1890
  Aksharvas - 1945
  Guru - Shree Anandanand Swami

 • S.G.Mahant Swami Shree Aksharjivan Dasji

  Diksha - 1926
  Aksharvas - 1965
  Guru - Swami Shree Achuyutdasji

 • S.G. Mahant Swami Shree Krishnacharan Dasji

  Diksha - 1931
  Aksharvas - 1965
  Guru - Swami Shree Achuyutdasji

 • S.G.Mahant Swami Shree Dharmajivan Dasji

  Diksha - 1943
  Aksharvas - 1972
  Guru - Swami Krushnacharandasji

 • S.G.Mahant Swami Shree Mahapurusha Dasji

  Diksha - 1935
  Aksharvas - 1981
  Guru - Swami Shree Achuyutdasji

 • S.G.Mahant Swami Shree Bhaktipriya Dasji

  Diksha - 1952
  Aksharvas - 1991
  Guru - Swami Shree Krushnacharandasji

 • S.G.Mahant Swami Shree Balkrushna Dasji

  Diksha - 1933
  Aksharvas - 1988
  Guru - Swami Krushnacharandasji

 • S.G.Mahant Swami Shree Shreevallabha Dasji

  Diksha - 1963
  Aksharvas - 2010
  Guru - Swami Mahapurushdasji

 • S.G.Mahant Swami Shree Dharmajivan Dasji

  Diksha - 1981
  Aksharvas - 2033
  Guru - Swami Shree Bhaktipriyadasji

 • S.G.Mahant Swami Shree Hariswarup Dasji

  Diksha - 1984 Kartak Vad 1
  Aksharvas - 2063 Kartak Sud 8
  Guru - Shree Shrivallabhdasji

 • S.G. Mahant Swami Shree Dharmanandan Dasji

  Diksha - 2013 Bhadarva Sud 11
  Wednesday 04/09/1957
  Guru - Swami Dharmajivandasji

mantra
mantra lekhan
Our Saints